Gå til innhold

Automatisk oppdatert timerapport pr prosjekt

Timerapport-3

Timerapport per prosjekt

Med Raw og Google Sheet kan du løpende følge med på lønnsomheten i prosjektene dine. Raw henter alle bokførte kostnader per prosjekt fra regnskapssystemet og alle loggføre timer fra timeføringssystemet ditt, og setter dette sammen i en timerapport som viser deg hvilke prosjekter du faktisk tjener penger på.

Oppsett

[Faktisk omsetning] - Raw henter inn all omsetning fakturert per prosjekt fra hovedbok som gir oss den faktiske omsetningen per prosjekt. 

[Prosjektliste] - Prosjektlisten er en liste med alle prosjekter du ønsker å måle lønnsomhet på. Her legger man også inn budsjettert omsetning for å måle opp i mot eventuelle fastpriser og retainere man har lagt i prosjektet. 

[Ansattliste] - Ansattlisten er en liste med alle ansatte som viser brutto årslønn dekomponert til månedslønn og timelønn. Her ligger også hvor stor andel av sosiale avgifter som feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader fordelt per ansatt. Eventuelle ander kostnader legges også til for å få en sum total som fordeles på antall arbeidsdager i året. Dette gir oss en faktisk timekost per ansatt som vi tar med oss videre inn i timerapporten. 

[Timekost] - Timekost viser en liste med alle ansatte og hvor mange timer de har jobbet per prosjekt. Dette omgjøres videre til en total timekost per ansatt og per prosjekt.

[Prosjektkostnader] - Prosjektkostnader er en pivotering av alle kostander hentet opp fra regnskapssystemet per prosjekt. Her fanger vi alle totale kostnader som diverse utlegg eller andre faktura fra underleverandører.  

Beregninger

(Faktisk omsetning - budsjettert omsetning = Avvik)
Avviket forteller oss om det som faktisk er fakturert på prosjektet er forskjellig fra det som er budsjettert. Dersom det er store avvik her er det grunn til å undersøke nærmere. Det kan være ulike årsaker til store avvik, men det kan hjelpe å fange opp eventuelle feilfaktureringer. 

(Timer x timekost = Total timekost)
Her summerer vi opp alle timer som er loggført på et prosjekt og multipliserer med timekost per ansatt, dette gir en total timekost for hele prosjektet. Timekost per ansatt inkluderer timelønn, sosiale kostnader og eventuell overhead som skal fordeles.

(Prosjektkost + Timekost = Totale kostnader)
Her summerer vi opp alle kostnader vi henter fra regnskapet + total timekost per prosjekt. Det gir en godt svar på alle kostnader som pådras i hvert prosjekt. 

(Faktisk omsetning - Totale kostnader = Prosjektresultat)
Her summerer vi opp omsetning per prosjekt og trekker fra totale kostnader per prosjekt. Prosjektresultatet er det som forteller oss hvilke prosjekter du faktisk tjener penger på.

Ønsker du sette opp en slik rapport i din bedrift? Ta gjerne kontakt med oss så kan vi se nærmere på hvordan vi kan ta deres prosjektstyring til nye høyder.